Výbor


předseda: Bc. František Talavašek
tajemník: Milena Plašilová
pokladník: Petr Moravec
členové:

Roman Samek, Jiří Kaiser, Mgr. Jan Plašil, Aleš Zárybnický, Pavel Falta ml., Jaroslava Šabatová, Ing. Pavel Preclík, Lukáš Doležal
Zpráva o finančním hospodaření TJ Sokol Lično v roce 2007
a návrh rozpočtu TJ na rok 2008

Rozpočet na rok 2007 byl plánován jako plusový s přebytkem 50.000,- Kč (výdaje 150.000,- Kč, příjmy 200.000,- Kč). Ve skutečnosti dosáhly celkové příjmy za rok 2007 výše 242.157,60 a výdaje výše 184.234,10 Kč. TJ tedy hospodařila s přebytkem 57.923,50 Kč. Vyšších příjmů bylo dosaženo hlavně příjmy z akcí (+7.305,- Kč), nájmem a finančnímu daru BEAS, a.s. za organizaci firemní akce v částce 20.000,- Kč. Vyšší výdaje byly ovlivněny náklady na akce a výdaji na pořízení majetku (pozemky, vysavač, přehrávač). Stav finančních prostředků k 1.1.2007 byl 193.458,91 Kč a k 31.12.2007 251.382,40 Kč.

Z příjmových položek byly nejvýznamnějšími:
- Dotace ČSTV - neúčelová 11.422,-Kč
- Dotace ČSTV - účelová 42.000,- Kč
- Dotace Obce Lično 15.000,- Kč
- Výnos z pořádaných akcí 11.106,- Kč
- Finanční dar BEAS, a.s. 20.000,-Kč
- Pronájem 62.300,- Kč

Výdajové položky např.:
- Opravy a údržba 62.679,- Kč
- Pozemky 12.480,- Kč
- Drobný majetek 41.665,- Kč


Návrh rozpočtu TJ SOKOL LIČNO na rok 2008:

Pro rok 2008 navrhujeme přebytkový rozpočet s přebytkem 50.000,- Kč.
Výdaje:
- Péče o členy 8.000,- Kč
- Náklady akce 50.000,- Kč
- Údržba, opravy 50.000,- Kč
- Drobný majetek 10.000,- Kč
- Kurty 50.000,- Kč
Celkem výdaje: 168.000,- Kč

Příjmy:
- Členské příspěvky 6.000,- Kč
- Dotace 72.000,- Kč
- Příjmy z akcí 60.000,- Kč
- Nájem 60.000,- Kč
- Finanční dary 20.000,- Kč
Celkem příjmy: 218.000,- Kč

V případě započetí výstavby kurtů v tomto roce bude rozpočet adekvátně navýšen jak na straně výdajů, tak i na straně příjmů - navýšení o případné granty a dotace.